تماس با ما

توجه: خواهشمند است ایمیل های خود را به زبان انگلیسی یا آلمانی ارسال کنید. با عرض پوزش به ایمیل هایی که به زبان فارسی نوشته شده اند، پاسخ داده نخواهد شد

توجه: سفارت از پاسخ دادن به سؤالات زیر معذور می باشد: 

-  پرسش های مربوط به تعیین وقت مصاحبه.

- پرسش هایی که پاسخ آن ها در سایت سفارت موجود است.

- پرسش هایی که در حوزه مسئولیت سفارت آلمان در تهران نیست.

فرم جهت تماس

Anrede

* اجباری