Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

پس از تغییر شرایط برجام: حمایت دولت فدرال آلمان از طریق "دفتر رابط ایران" از شرکت‌های آلمانی

24.06.2018 - مطلب

وزارت اقتصاد و انرژی آلمان به دلیل تغییر شرایط بوجود آمده در برجام، "دفتر رابط ایران" را جهت پاسخگویی به پرسش‌های شرکت‌های آلمانی درخصوص تجارت با ایران راه‌اندازی کرده است.


اطلاعات بیشتر

به ابتدای صفحه