به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

امور مربوط به ارث

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

01.12.2017 - مطلب

صدور گواهی انحصار وراثت و تعیین تکلیف ماترک در آلمان

به طور کلی تعیین تکلیف ماترک متوفی در آلمان ( مانند ملک، یا موجودی حساب بانکی و غیره) در اختیار دادگاه صالحه آلمان است و ورثه برای در اختیار گرفتن ماترک مربوطه ملزم به ارایه گواهی انحصار وراثت از دادگاه صالحه در آلمان می باشند .ارایه مصدق ترجمه رسمی گواهی انحصار وراثت صادره توسط محاکم ایران که بر اساس مبانی حقوقی معتبر در ایران انجام گرفته باشد، بدین منظور به تنهایی کافی نیست.

محاکم صالحه در آلمان تنها به تقاضای وارث یا ورثه، اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می نمایند. که از جمله پیش شرط های لازم برای آن، تدوین اظهار نامه به قید سوگند توسط متقاضی است که باید بدین منظور، ثبت رسمی تنظیم گردد. در آلمان تنظیم و ثبت این سند را میتوان نزد دادگاه صالحه، مسئول رسیدگی به درخواست صدور انحصار وراثت و یا در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد انجام داد. در ایران می توان تنظیم و ثبت این سند را در بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران و در حضور کارمند بخش کنسولی مجاز به ثبت اسناد انجام داد. تدوین اظهار نامه به قید سوگند نزد دفاتر رسمی ثبت اسناد ایران در محاکم صالحه مورد قبول قرار نمی گیرد.

جهت آماده سازی و ارایه درخواست صدور برگه انحصار وراثت و ثبت رسمی سند لازم است که در ابتدا داده هایی درباره رابطه خویشاوندی و دارایی متوفی در اختیار گذاشته شود. سپس بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران بر مبنای داده های ارایه شده، پیش نویس مربوطه را آماده کرده و موعدی را برای متقاضی مشخص می نماید تا ثبت سند مربوطه انجام گیرد. لطفاً برای هر گونه اطلاعات بیشتر درباره روند و گردش کار جهت ثبت سند از طریق تلفن یا پست الکترونیک (E-Mail) با سفارت آلمان در تهران با
بخش کنسولی سفارت آلمان
تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاوره در امور وراثت نیاز به تعیین وقت می باشد. لطفا به صورت آنلاین و از طریق اینترنت اقدام به گرفتن وقت نمایید.
سیستم تعیین وقت سفارت آلمان


تنظیم و ثبت سند مربوطه مستلزم پرداخت تعرفه مربوطه توسط متقاضی است. مبلغ تعرفه مربوطه در تناسب با‌ارزش ماترک مشخص میگردد.  درخواست به ثبت رسیده در این مورد به انضمام تصویر مصدق اسناد سجلی مربوطه( در صورتی که اصل سند به فارسی باشد باید ترجمه رسمی آن نیز به تایید

سفارت آلمان در تهران رسیده باشد) باید توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی برای دادگاه صالحه در آلمان ارسال گردد.

هر گاه وارث یا ورثه تمایل داشته باشد که از قبول ارثیه و ماترک متعلقه استنکاف ورزد، در این صورت می تواند بر اساس قوانین حقوقی حاکم در آلمان طی شش هفته و در صورتی که محل اقامت وارث یا ورثه خارج از آلمان باشد در مدت شش ماه پس از آگاهی از ارث مربوطه با تنظیم اظهارنامه نزد محاکم

صالحه در آلمان از قبول ارثیه و ماترک مربوطه استنکاف ورزد. این اظهارنامه نامه باید پس از تائید رسمی تحویل دادگاه گردد.  تائید رسمی صحت امضای متقاضی را باجه تایید مدارک سفارت آلمان در تهران انجام می دهد. لطفاً به هنگام مراجعه به باجه تایید مدارک سفارت آلمان در تهران نامه دادگاه صالحه در آلمان و اظهارنامه استنکاف از قبول ارث و ماترک و گذرنامه خود را به همراه بیاورید.

اظهارنامه باید پس از تایید برای دادگاه صالحه در آلمان ارسال گردد.

کلیه اطلاعات داده شده در این مورد با توجه به شرایط، مقررات، موازین حقوقی رایج و معمول به هنگام تهیه این متن عنوان گردیده است. سفارت هیچ نوع مسئولیتی را در صورت تغییر به ویژه پس از تاریخ تنظیم این مطالب، تقبل نخواهد نمود.

تاریخ تنظیم: 21 ژوئن 2010

راه اندازی سیستم ثبت متمرکز وصیت نامه

با آغاز سال جدید، در دفتر اسناد رسمی فدرال، سیستم ثبت متمرکز وصیت نامه ها (ZTR) راه اندازی گردید. تمامی وصیت نامه ها و یا سایر مدارک مهم مربوط به وراثت (مانند قرارداد ارث) می باید از اول ماه ژانویه در سیستم ثبت متمرکز دفتر اسناد رسمی فدرال اعلام گردد.

در صورت وقوع فوت، پیدا کردن وصیت نامه مربوطه آسان تر خواهد بود و دادگاه وراثت می تواند توسط این سیستم نوین، سریع تر و همان گونه که مدنظر وصیت کننده بوده است، در خصوص تقسیم ارث تصمیم گیری نماید.

مدارکی که تا کنون در دفاتر اسناد رسمی نگهداری می شده است، به مرور به صورت دیجیتال ثبت گردیده و جهت ثبت متمرکز به دفتر اسناد رسمی فدرال اعلام می گردد.

وصیت نامه هایی که به صورت دستی نوشته شده اند و در خانه نگهداری می شوند، شامل ثبت متمرکز نمی باشند.

برای سایر اطلاعات به صفحه اصلی دفتر ثبت متمرکز ZTR مراجعه نمایید:

دفتر ثبت متمرکز
به ابتدای صفحه