به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

گواهینامه رانندگی

Scheinwerfer eines grünen Autos

Scheinwerfer eines grünen Autos, © colourbox

01.12.2017 - مطلب

در سفارت نمی توان درخواست گواهینامه رانندگی جدید داد.

سفارت اداره صدور گواهینامه رانندگی نیست. اداره مسئول صدور گواهینامه رانندگی همیشه اداره راهنمایی و رانندگی در آخرین محل اقامت شما در آلمان می باشد.

به ابتدای صفحه