Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

چه مدارکی باید ارایه کنم؟ (برگه های راهنما)

09.05.2018 - مطلب

لطفاً مدارک خود را طبق جدیدترین چک لیست و برگه راهنمای مربوطه که در سایت اینترنتی سفارت موجود می باشد آماده کنید. لطفاً مدارک را به ترتیب ذکر شده در چک لیست مرتب نمایید. لطفاً توجه داشته باشید که درخواست های نامعتبر پذیرفته نمی شوند و می بایست وقت جدیدی گرفته شود. نقص مدرک درخواست باعث پرسش های بعدی و نیاز به تکمیل مدارک می گردد و در بسیاری موارد ممکن است باعث رد درخواست شود. آماده سازی دقیق مدارک باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های شما و سفارت می گردد.
لطفاً قبل از رفتن به باجه مربوطه، تمام مدارک را از داخل پوشه ها، فویل ها و زونکن ها در آورید. این امر بررسی مدارکتان را تسهیل و تسریع می نماید.


اطلاعات کلی پیرامون روادید شنگن

چک لیست روادید شنگن

  اطلاعات پیرامون درخواست روادید "ترانزیت فرودگاه"


سؤالات متداول مربوط به مدارک/برگه های راهنما

به ابتدای صفحه