به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

موارد دیگر( وجود اطلاعات درAZR , SIS)

09.05.2018 - مطلب

قبل از صدور روادید در هر مورد بر اساس ماده 21 بند 3 بخش وآئین نامه روادید استعلام از بانک اطلاعات مرکزی اتباع خارجی (AZR) و سامانه اطلاعات شنگن  (SIS)گرفته می شود. در این سامانه ها اطلاعات مربوط به خارجیانی را که در زمان اقامتشان در آلمان یا محدوده شنگن جرمی مرتکب شده باشند˛ را ثبت می گردد. چنانچه برای متقاضی در( AZR, SIS) محدودیت ورود ثبت شده باشد، درخواست روادید معمولاً رد خواهد شد

به ابتدای صفحه