به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

شکایات

14.06.2021 - مطلب

پس از دریافت ابلاغیه (برگه رد درخواست روادید یا برگه رد اعتراض)، راه شکایت برای شما در دادگاه اداری برلین باز می باشد. تذکر حقوی مربوطه در ابلاغیه ذکر شده است.  دادگاه بررسی می کند که آیا شما محق به دریافت روادید می باشید و آیا این رد درخواست، حقوق شما را نقض می کند یا خیر.

 مهلت

چنانچه اولین ابلاغیه رد درخواست روادید شما یا ابلاغیه رد اعتراض حاوی تذکر حقوقی باشد، مهلت ارائه شکایت یک ماه پس از ابلاغ می باشد. به منظور محاسبه مهلت می توانید برای نمونه به مثال بالا در بخش اعتراض مراجعه نمایید.
چنانچه ابلاغیه رد درخواست روادید شما حاوی تذکر حقوقی نباشد، مهلت شکایت حقوقی یک سال پس از ابلاغ برگه رد درخواست روادید خواهد بود. 

  نحوه شکایت حقوقی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شکایت حقوقی به سایت اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید.

  حضور نماینده در دادگاه اداری

داشتن وکیل حقوقی در دادگاه اداری اجباری نیست.

 روش رسیدگی به پرونده

بنا به توضیحات دادگاه اداری برلین در فوریه 2017، مدت زمان متوسط جهت رسیدگی به شکایات حقوقی در خصوص روادید حداقل 1 سال است.

به ابتدای صفحه