به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

ارثیه در آلمان

18.08.2022 - مطلب

آیا وارث هستید و ماترک شما در آلمان قرار دارد؟ در اینجا مطالعه نمایید که چگونه گواهی انحصار وراثت درخواست نمایید و یا از ارث انصراف دهید.

اطلاعات کلی

طبق قوانین آلمان، ماترک متوفی (ارث گذار) مستقیماً به وارث یا ورثه انتقال می‌یابد (Universalsukzession). گواهی انحصار وراثت سندی است جهت اثبات اینکه چه کسی وارث است. این گواهی از سوی دادگاه مربوطه ارث درآلمان و بنا به درخواست وارث یا وراث صادر می‌گردد.

ارائه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت به معنی پذیرش ارث از سوی وارث می‌باشد. در برخی موارد، به عنوان مثال در صورتی که ارث شامل بدهی زیادی باشد، شاید به نفع باشد که از ارث مورث انصراف داده شود. بدین منظور وارث می‌بایست طی مهلتی تعیین شده در برابر دادگاه ارث اظهار دارد که از ارث انصراف می‌دهد. کسی که طی مهلت مقرر از ارث انصراف ندهد، وارث می‌شود.


درخواست گواهی انحصار وراثت

انصراف از ارث


به ابتدای صفحه