به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

تابعیت

17.06.2021 - مطلب

قانون تابعیت آلمان پیچیده است و در سال‌های اخیر مکرراً تغییر یافته است. سازمان امور اداری جمهوری فدرال آلمان اطلاعات به‌روز را در وب سایت خود (www.bva.de) ارائه می دهد. از طریق این وبسایت می‌‍توانید، سایر موارد ازجمله درخصوص رأی دادگاه قانون اساسی فدرال در تاریخ 20 مه سال 2020 که از طریق آن دایره مستحقین استفاده از ماده 116 بند 2 جمله 1 قانون اساسی (GG) گسترش یافت، اطلاع یابید.

در ادامه، مایلیم توجه شما را از طریق یک برگه راهنما به‌ویژه به یک جنبه از قانون تابعیت جلب کنیم که طبق آن در موارد خاص تابعیت آلمان از طریق تولد به خودی خود حاصل نمی شود (اصطلاحاً قطع انتقال تابعیت):

برگه راهنما درخصوص قطع انتقال تابعیت همانند بالابه ابتدای صفحه