به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

خط مشی حفاظت داده ها برای امور حقوقی و کنسولی

06.08.2018 - مطلب

نکات ذیل جهت مطلع سازی شما طبق ماده 13 مقررات عمومی حفاظت داده های اتحادیه اروپا (DS-GVO) در خصوص زمان اخذ داده های شخصی شما در هنگام بررسی درخواستتان در امور حقوقی و کنسولی و نحوه استفاده از آنها، ارائه می گردند. داده های شخصی عبارتند از کلیه اطلاعات مربوط به یک شخصیت حقیقی مشخص و یا قابل شناسایی.

مسئول پردازش داده های شخصی شما

مسئول پردازش داده های شخصی شما طبق ماده 4 بند 7 مقررات عمومی حفاظت داده ها، وزارت امور خارجه آلمان و نمایندگی های خارجی آن می باشد که در مورد شما عبارت است از

سفارت آلمان در تهران
بخش حقوقی و کنسولی
خیابان فردوسی، پلاک 324-320
صندوق پستی 179-11365
تهران-11365
تلفن: 0000 3999 21 (0) 98+

سایت اینترنتی
ارتباط با بخش حقوقی و کنسولی

ارتباط با مسئول حفاظت داده ها در نمایندگی خارجی

سفارت آلمان در تهران
مسئول حفاظت داده ها
خیابان فردوسی، پلاک 324-320
صندوق پستی 179-11365
تهران-11365
تلفن: 0000 3999 21 (0) 98+

سایت اینترنتی
ارتباط با مسئول حفاظت داده ها

ارسال داده ها به نهادهای دیگر

داده های شخصی شما جهت ادامه رسیدگی درخواست حقوقی مرتبط با تابعیت، نام و احوال شخصیه به سازمان فدرال امور اداری آلمان (Bundesverwaltungsamt) / اداره ثبت احوال مربوطه (Standesamt) ارسال می گردد. نمایندگی خارجی، داده های شما را جهت ابراز هویت شخص متقاضی، جهت بررسی کامل بودن درخواست  شما و جهت تأیید کپی مدارک و امضاء شما بر روی فرم درخواست، پردازش می نماید. بستر حقوقی این پردازش داده ها، ماده 31 قانون تابعیت و مواد 2، 8 و 10 قانون کنسولی می باشد.

ذخیره

داده های شخصی شما طبق دستورالعمل بایگانی نمایندگی های خارجی برای حداکثر پنج سال ذخیره می گردند؛ پس از تصمیم مثبت و تأیید درخواست شما، داده های شما فوراً پاک و از بین برده می شوند.

حق و حقوق شما

شما اصولاً دارای حقوق ذیل می باشید:

حق کسب اطلاع (ماده 15 مقررات عمومی حفاظت داده ها)،

حق تصحیح داده ها (ماده 16 مقررات عمومی حفاظت داده ها)،

حق حذف داده ها (ماده 17 مقررات عمومی حفاظت داده ها)،

حق محدود سازی پردازش داده ها (ماده 18 مقررات عمومی حفاظت داده ها)،

حق امکان انتقال داده ها (ماده 20 مقررات عمومی حفاظت داده ها)،

حق اعتراض به پردازش داده ها (ماده 21 مقررات عمومی حفاظت داده ها).

شما همچنین این حق را دارید که نزد یک نهاد نظارت بر حفاظت داده ها، نسبت به پردازش داده های شخصی خود شکایت نمائید.

مضامین مرتبط

به ابتدای صفحه