به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

تحصیل همراه با پذیرش از یکی از دانشگاه‌های آلمان

07.11.2021 - مطلب

اگر بخواهید برای تحصیل در یکی از دانشگاههای آلمان


به این کشور سفر کنید و پذیرش قطعی و یا مشروط دریافت داشته‌اید، درصورتِ اثبات تمکن مالی برای مخارج زندگی‌تان در آلمان، می‌توانید تقاضای روادید کنید.


لطفا توجه داشته باشید که درصورت نیاز به اثبات دانش زبانی، تنها مدارکی پذیرفته خواهند شد که بر
بعمل آمدهباشد. این امر در )ALTE( اساس آزمونزبانیِ منطبق بر استاندارد انجمن ممتحنین زبانی اروپا
،)DSIT( حال حاضر شامل آزمونهای زبانیِ انستیتو گوته یا همان موسسه آموزش زبان آلمانی تهران
و آزمون TestDaF شیراز، آزمون موسسه ÖSD یا مرکز آزمون زبان )ÖKF( انجمن فرهنگی اتریش
میباشد. telc موسسه

مدارک مربوط به قبولی آزمون زبان باید بصورت اصل مدرک ارائه شوند.


اگر زبان تحصیلیمربوطه آلمانی باشد، چنانچه یکی از دو آزمون ویژه ورودی دانشگاه که عبارتند از
یا "آزمون آلمانی بعنوان زبان ")DSH( "آزمون زبان آلمانیِ ورود به دانشگاه برای متقاضیان خارجی
را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید یا یکی از مدارک تحصیلی ذیل را دارا باشید ")TestDaF( بیگانه
نیز دانش زبانی در حد کافی محسوب خواهد شد:مدارک لازم

لطفاً تمامی مدارک را به زبان آلمانی یا با ترجمه‌ی آلمانی ارائه نمایید. همه‌ی مدارک را لطفاً به ترتیبِ ذکر شده‌ایی که در اینجا آمده، در دو دسته کامل مرتب و ترتیب‌بندی کنید. لطفاً توجه داشته باشید که پیامدِ ارائه‌ی مدارک جعلی یا مخدوش، همواره رد درخواست روادید شما خواهد بود.(1 عکس گذرنامهایی بیومتریک

- رنگی با پس‌زمینه‌ی سفید
- ابعاد: 35 در 45 میلیمتر
- مربوط به 6 ماه اخیر
- جدول نمونه عکس را ملاحظه کنید!


2) فرم چاپ شده درخواست ویدکس همراه با تذکر توجیهی طبق ماده 54 قانون اقامت

- هر دو نسخه را شخصاً امضا کنید.


3)    گذرنامهی معتبر
- گذرنامه باید امضا شده باشد
- دو نسخه کپی از صفحات دوم و سوم گذرنامه روی کاغذ


4)   اظهارنامه مربوط به هدف از تحصیل
- کاملاً پر شده و با دست خودتان امضا شده باشد


5)   نامهی پذیرش
- لطفا نامهی پذیرش از مدرسهی عالی و یا دانشگاه آلمانی را تحویل دهید.
- اگر پذیرش شما به گذراندن دورهی زبانی برای رشتهی تحصیلیتان منوط باشد، تأییدیهی ثبتنام   خود در آن دورهی
زبانی را تحویل دهید.
- اگر پذیرش شما به گذراندن دوره تحصیلی در یک کالج یا موسسهی همتراز منوط باشد، تأییدیهی ثبتنام خود در آن کالج
را – در صورت وجود– تحویل دهید.
- اگر میخواهید در دورهی دکترا به تحصیل در آلمان بپردازید، تأییدیهی استاد راهنمای خود را تحویل دهید.


6)   تأیید دانش زبانی

- تنها زمانی مدرک زبانی درخصوص دانش کافی زبانِ مورد استفاده در تحصیل درخواست خواهد شد که در زمان تصمیم‌گیری برای ارائه‌ی پذیرش به شما، این دانش زبانی  مورد بررسی قرار نگرفته باشد و طی دوره آماده سازی برای تحصیل دانشگاهی (به عنوان مثال دوره زبان) هم قرار نباشد آن را فرا بگیرید. اگر دانش زبانی شما پیش از این توسط دانشگاه مورد سنجش قرار گرفته است، خواهشمندیم که تأییدیه‌ی مربوطه‌ را ارائه دهید و یا آن قسمت از نامه‌ی پذیرش‌تان را که به این امر اشاره دارد را با رنگ مشخصی علامت بزنید.

 - اگر برای شروع ترم تحصیلی، رفتن به کالج و یا شرکت در دوره‌های زبانیِ مرتبط با رشته‌ی تحصیلی‌تان اقدام می‌کنید، باید مدرکی ارائه کنید که نشان دهد باید از چه سطحی از دانش زبانی برای شروعِ آن برخودار باشید.

 - لطفاً به موارد ذکر شده در صفحه‌ی نخست این برگه‌ی راهنما توجه کنید.


7)   گواهی تأمین مالی
- یا با ارائهی مدرکی به اسم شما دال بر وجود موجودی بانکی به مبلغ 10332 یورو. روادید شما برچسبی با این مضمون
خواهد داشت که شما باید این مبلغ را هنگام ورود به آلمان با خود همراه داشته و پس از رسیدن به مقصدیک حساب
بانکی مسدود )بلوکه( باز نموده و این مبلغ را به آن واریز نمایید.
- یا بواسطهی یک تعهدنامه )دعوتنامه رسمی( براساس مواد 66 تا 68 قانون اقامت. این تعهدنامه باید در 6 ماه اخیر
صادر شده باشد و در آن "تحصیل دانشگاهی" بعنوان هدف از سفر قید شده باشد. توانایی تأمین مالی متعهدشونده )دعوت
کننده( باید ثابت شده باشد.
- یا با ارائهی مدرکی دال بر بورسیه شدن شما از طریق منابع مالی دولتی/عمومی آلمان یا بورسیه توسط یکی از
سازمانهای حمایتی مورد تأیید در آلمان و یا بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوریِ ایران و یا نهادهای آموزشی
ایران.
- یا با ارائهی گواهی یک حساب مسدود )بلوکه( موجود در آلمان


8)   گواهی مربوط مدارکی تحصیلیایی که تاکنون دریافت داشتهاید

-   لطفاً مدرک دیپلم خود همراه با ریز نمرات، مدرک پیش‌دانشگاهی همراه با ریزنمرات و درصورت وجود مدرکی دال بر قبولی در کنکور سراسری و یا مدارک دانشگاهی خود (از قبیل کارشناسی یا ارشد) را ارائه کنید.

-   اگر برای تحصیل در مراکز دانشگاهی ایران ثبت نام کرده‌اید، لطفاً کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه خود را هم ضمیمه کرده و تحویل دهید.

هنگام ارائه‌ی درخواست رواید، لطفاً اصل مدارک را بهمراه داشته و دو نسخه کپی از آنها تحویل  - لطفاً دو نسخه کپی از ترجمه‌ی تأییدشده‌ی آلمانی ارائه کنید.


9)   رزومه
- شرح پیوسته زندگی، همراه با شرح تحصیلات و آموزشهایی که تاکنون داشتهاید و درصورت وجود فعالیت شغلی
- لطفا نسخهی اصل رزومه را امضا نمایید و درصورت وجود، ترجمههای مربوطه را هم شخصا امضا کنید.

 

10)   گواهی مربوط به فعالیتهای شغلی و مشاغلی که تاکنون داشتهاید


11)   گواهی مربوط به بیمهی درمانی معتبر


12)   هزینهی بررسی پرونده
- هزینهی بررسی پرونده شما 75 یورو بوده که باید به همراه هزینه خدمات ویزامتریک بصورت نقد و به یورو بپردازید.
- لطفاً دو نسخه کپی از ترجمه‌ی تأییدشده‌ی آلمانی ارائه کنید.اگر بقصد تحصیلاتدانشگاهیمیخواهید به آلمانبروید، درخواستروادیدتان را باید از تاریخ 12 فروردین 1400 )اول آوریل

2021 ( به شرکتخدماتیویزامتریکارائهدهید. اگراعضایخانوادهتان هم بخواهندهمراهبا شما به آلمانبیایند، آنها هم

درخواستروادیدشان را بایدهمراه شما به ویزامتریکارائهدهند. وقت مصاحبهیبرایارائهیدرخواست در وحلهی نخست به کسانی

اعطا میشودکه در لیست انتظار وقت مصاحبه ثبت نام کردهباشند. اگر اسم شما در اینلیستثبت شده باشد، با شما برایهماهنگکردن

وقت مصاحبه تماس گرفتهخواهد شد. لطفا در این خصوص سوالنفرمایید. اطلاعاتبیشتر در این خصوص را از

وبسایتسفارتوآدرس www.visametric.com/iran/Germany/de ملاحظهنمایید.


به ابتدای صفحه